2016 Rokiem Wolontariatu
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 2
· Najnowszy uytkownik: leszekchr
Edukacja Globalna
Szko³a Promuj±ca Zdrowie
Warsztaty na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie
W dniu 1 lutego 2019r. uczniowie naszej szko³y wziêli udzia³ w ciekawej wycieczce do Krakowa.
Wyjazd odby³ siê w ramach corocznych spotkañ, w których uczestniczymy ju¿ trzeci raz.
Wszyscy w dobrych nastrojach zasiedli w sali wyk³adowej Wydzia³u Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie, czuj±c siê jak prawdziwi studenci.


obrazek

Nasze do¶wiadczenia ze ¶rodowiskiem akademickim pokaza³y, ¿e nauka mo¿e byæ pasjonuj±ca, ciekawa, inspiruj±ca a jednocze¶nie zabawna.


obrazek


W trakcie sze¶ciogodzinnych wyk³adów nikomu siê nie nudzi³o.
Przekonali¶my siê, ¿e powietrze atmosferyczne posiada bardzo du¿± si³ê, a ciê¿ar tego powietrza dzia³aj±cy na ka¿dego z nas wynosi oko³o 10 ton.


obrazek

Zainteresowanie by³o bardzo du¿e.
Dowiedzieli¶my siê czemu samoloty lataj± i kilkuset tonowe statki p³ywaj±.


obrazek


obrazek

Od dzi¶ mechanika p³ynów i gazów, wysokie i niskie temperatury s± dla nas bardzo proste.


obrazek


obrazek

W trakcie wystrza³ów i w k³êbach pary po¿egnali¶my prowadz±cych.
Zajêcia zakoñczy³y siê o godzinie 19.30 owacj± na stoj±co.
Udali¶my siê w drogê powrotn±.
Oko³o godziny 22.00 wrócili¶my do Nowego Korczyna, gdzie czekali ju¿ na nas rodzice.
Komentarze
Brak komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony
Zaloguj si , eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Projekt Szko³a Sukcesu
Kalendarz
<< Wrzesie 2023 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Certyfikat
Europejska Szko³a
Projekt Szko³a Marzeñ
Projekt
Nowoczesne Gimnazjum
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso