2016 Rokiem Wolontariatu
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 2
· Najnowszy uytkownik: leszekchr
Edukacja Globalna
Szko³a Promuj±ca Zdrowie
"Gotuj siê na zmiany"
28 maja 2019 roku uczniowie klasy 5a i 8a szko³y podstawowej uczestniczyli w realizacji zadañ programu edukacyjnego marki Winiary pt. „Gotuj siê na zmiany”. Zgodnie z zaleceniami Piramidy Zdrowego ¯ywienia i Stylu ¯ycia Dzieci i M³odzie¿y (4–18 lat) uczniowie przygotowali zdrowe przek±ski.

W jad³ospisie pojawi³y siê koreczki owocowe i warzywne, kanapki z razowego pieczywa z past± rybn±, szynk±, zielon± sa³atk±, rzodkiewk±, pomidorem, ogórkiem i szczypiorkiem.


obrazek

Gdzie szukaæ pomocy w sytuacjach trudnych?
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeñstwa dzieci:

800 100 100


Telefon zaufania dla dzieci i m³odzie¿y: 116 111

Dzieciêcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w BuskuZdroju: 41 378 35 97

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju: 41 370 81 86

Gminny O¶rodek Pomocy Spo³ecznej: 41 377 10 65

Komisariat Policji w Solcu - Zdroju: 41 378 92 58

Telefon alarmowy: 997 lub 112
Konkurs ortograficzny z jêz. niemieckiego
Pod koniec maja chêtni uczniowie z klas trzecich gimnazjum, ósmych oraz z klasy siódmej wziêli udzia³ w corocznym Konkursie Ortograficznym z jêzyka niemieckiego. Do konkursu przyst±pi³o 5 osób z klasy siódmej, 10 osób z klas ósmych oraz 21 osób z klas trzecich.

Uczniowie napisali dyktando dostosowane do poziomu nauczania w danej klasie.
Informacja dla uczniów klas VIII i III gimnazjalnych

Rekrutacja do szkó³ ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

na rok szkolny 2019/2020WA¯NE TERMINY!

(województwo ¶wiêtokrzyskie)

Postêpowanie rekrutacyjne bêdzie prowadzone w tych samych terminach zarówno dla absolwentów gimnazjów, jak i szkó³ podstawowych.


REKRUTACJA ODBYWA SIÊ POPRZEZ ELEKTRONICZNY SYSTEM NABORU

SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE

1. www.swietokrzyskie.edu.com.pl

2.www.powiat.busko.pl


POSTÊPOWANIE REKRUTACYJNE


1. Za³o¿enie konta kandydata w systemie na stronie internetowej www.swietokrzyskie.edu.com.pl

oraz

z³o¿enie wniosku wydrukowanego z systemu i podpisanego przez rodziców / prawnych opiekunów w sekretariacie szko³y pierwszego wyboru –od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.

2. Dostarczenie do szko³y pierwszego wyboru ¶wiadectwa ukoñczenia szko³y i za¶wiadczenia o wynikach egzaminu zewnêtrznego (kopie potwierdzone za zgodno¶æ z orygina³em) – od 21 do 25 czerwca 2019 r.

3. Podanie do publicznej wiadomo¶ci przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkó³ –16 lipca 2019 r.

4. Potwierdzenie przez kandydata woli podjêcia nauki w wybranej szkole (wskazanej przez system) poprzez dostarczenie orygina³ów wymaganych dokumentów (je¶li nie zosta³y wcze¶niej dostarczone) od 16 do 24 lipca 2019 r.

Niedorêczenie orygina³u ¶wiadectwa i za¶wiadczenia przez kandydata traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania siê o przyjêcie do szko³y.

Pamiêtaj, ¿e kolejno¶æ wybranych przez Ciebie szkó³ ma ogromne znaczenie i bêdzie mia³a wp³yw na to, do której z nich zostaniesz zakwalifikowany.

¯yczymy Wam powodzenia i przemy¶lanych decyzji.
Uroczysty apel z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja
W naszej szkole odby³ siê uroczysty apel z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w którym uczestniczy³a ca³a spo³eczno¶æ szkolna.

obrazek

Czê¶æ artystyczna rozpoczê³a siê wprowadzeniem sztandaru szko³y i od¶piewaniem hymnu pañstwowego Rzeczpospolitej Polskiej – „Mazurka D±browskiego”. W sk³ad pocztu sztandarowego wchodzili: chor±¿y Sebastian Kuciêba oraz asysta: Karolina Kaczmarczyk i Agata Wawrzeniec.

Kampania "Narkotyki i dopalacze zabijaj±"
„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to has³o kampanii o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijaj±”, która ruszy³a we wszystkich jednostkach Policji w kraju.

Kampania organizowana jest przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestêpczo¶ci i aspo³ecznych zachowañ Razem Bezpieczniej im. W³adys³awa Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

Istot± dzia³añ jest upowszechnianie w¶ród dzieci i m³odzie¿y wiedzy dotycz±cej zagro¿eñ zwi±zanych z uzale¿nieniem od substancji psychoaktywnych.

Inauguracja kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijaj±"

Gdzie szukaæ pomocy:

800 060 800 - Infolinia G³ównego Inspektora Sanitarnego

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i M³odzie¿y

800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeñstwa dzieci

800 12 12 12 - Dzieciêcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
Uprzejmie informujemy, i¿ w okresie wakacji 2019r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do ¶wiadczeñ Kasy.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami uk³adu oddechowego zorganizowane zostan± w:

- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju
w okresie 31.07 – 20.08.2019r.,

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami uk³adu ruchu zorganizowane zostan± w:

- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyñcu Zdroju
w okresie 14.07 – 03.08.2019r.


Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:

• Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników na mocy ustawy. Je¿eli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pe³nym zakresie - ubezpieczenie powinno trwaæ nieprzerwanie co najmniej rok.

• Wiek – dzieci urodzone w latach 2004 – 2012 (7 – 15 lat).

• Podstaw± skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitacjê lecznicz± stanowi±cy za³±cznik do rozporz±dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasê Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego na rehabilitacjê lecznicz± oraz udzielania zamówieñ na ¶wiadczenia i us³ugi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013r. poz. 860). Wniosek powinien byæ wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistê, w leczeniu którego pozostaje dziecko.

Wzór wniosku dostêpny jest na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl

Wnioski o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny nale¿y sk³adaæ do Placówki Terenowej KRUS w Busku – Zdroju, ul. Armii Krajowej 17, najpó¼niej do dnia 10.05.2019r.


Bli¿szych danych mo¿na dowiedzieæ siê w Placówce Terenowej KRUS w Busku – Zdroju.
Informacja
Informujemy, ¿e od dnia 24.04.2019 r. (¶roda) zajêcia dydaktyczne

w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie

oraz w Punkcie Przedszkolnym

bêd± odbywa³y siê zgodnie z planem.


Dyrekcja Publicznej Szko³y Podstawowej
w Nowym Korczynie
¯yczenia ¶wi±teczne

Szanowni Rodzice, Opiekunowie,
Drodzy Nauczyciele, Kochani Uczniowie,
Pracownicy i Przyjaciele szko³yZ okazji ¦wi±t Zmartwychwstania Pañskiego
¿yczymy
Rado¶ci, która dostrzega piêkno ma³ych rzeczy,
Nadziei, która nie ga¶nie, kiedy marzenia wydaj± siê byæ dalekie,
Pokoju, który koi, kiedy wszystko wyprowadza z równowagi,
Wiary, która daje oparcie, kiedy bezradno¶æ przera¿a,
Wszelkich ³ask Bo¿ych,
zdrowia i pomy¶lno¶ci w ¿yciu osobistym.Dyrekcja
Publicznej Szko³y Podstawowej
w Nowym Korczynie

Egzamin gimnazjalny
Informujê, ¿e w dniu 10.04.2019 r. (¶roda) egzamin gimnazjalny w naszej szkole odby³ siê zgodnie z procedurami.

W dniu 11.04.2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 rozpocznie siê egzamin z czê¶ci matematyczno- przyrodniczej;

w dniu 12.04. 2019 r. (pi±tek) o godz. 9.00 egzamin z jêzyka obcego (poziom podstawowy i poziom rozszerzony).


Uczniów zdaj±cych egzamin proszê o punktualne przybycie.


Trzymamy kciuki i ¿yczymy powodzenia!Dyrektor Publicznej Szko³y Podstawowej
w Nowym Korczynie
mgr Barbara Karnawalska

Komunikat
Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Informujemy, ¿e zgodnie z wcze¶niejszymi ustaleniami, dodatkowymi dniami wolnymi dla uczniów od zajêæ dydaktycznych, ustalonymi w porozumieniu
z Rad± Pedagogiczn± i Rad± Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 s±;

10.04.2019 r. (¶roda)
– egzamin gimnazjalny

11.04.2019 r. (czwartek)
– egzamin gimnazjalny

12.04.2019 r. (pi±tek) - egzamin gimnazjalny

Wolne od zajêæ dydaktycznych maj± uczniowie klas 1-8 oraz

15.04.2019 r. (poniedzia³ek) – egzamin ósmoklasisty

16.04.2019 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty

17.04.2019 r. (¶roda) – egzamin ósmoklasisty

Wolne od zajêæ dydaktycznych maj± uczniowie klas 1-7 i klasy gimnazjalne.


Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty odbêdzie siê zgodnie

z harmonogramem.


O wszelkich zmianach bêdziemy Pañstwa informowaæ na bie¿±co.


Prosimy o ¶ledzenie strony internetowej szko³y.Z powa¿aniem
Dyrekcja Publicznej Szko³y Podstawowej
w Nowym Korczynie


Projekt Szko³a Sukcesu
Kalendarz
<< Wrzesie 2023 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Certyfikat
Europejska Szko³a
Projekt Szko³a Marzeñ
Projekt
Nowoczesne Gimnazjum
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso