2016 Rokiem Wolontariatu
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 2
· Najnowszy uytkownik: leszekchr
Edukacja Globalna
Szko³a Promuj±ca Zdrowie
Spotkanie wigilijne
Czas ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia jest chwil±, gdy zatrzymujemy siê w biegu ¿ycia i zwracamy szczególn± uwagê na drugiego cz³owieka. We wspólnocie uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych go¶ci kolejny raz przenie¶li¶my siê do wydarzeñ nawi±zuj±cych do narodzenia Pana Jezusa.
Uczniowie klasy I b i I a , pod kierunkiem p. Marii B³ach oraz wychowawczyñ p. Urszuli Strzeleckiej i p. Bogus³awy Wo¼niak, przygotowali spektakl bo¿onarodzeniowy.

obrazek

Zajêcia profilaktyczne "O co chodzi z tym dymem...?"
13 grudnia 2018r. klasa siódma uczestniczy³a w zajêciach profilaktycznych dotycz±cych palenia papierosów i e-papierosów.

Spotkanie przeprowadzi³y panie: Ewelina D±browska i Monika Trzaska z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Busku - Zdroju.


obrazek


Zajêcia zorganizowane zosta³y w ramach realizacji programu profilaktyki antytytoniowej "Znajd¼ w³a¶ciwe rozwi±zanie".
Zajêcia profilaktyczne "Dopalacze... rosyjska ruletka"
W dniu 13 grudnia 2018r. uczniowie klas ósmych uczestniczyli w zajêciach profilaktycznych na temat „Zatrucia nowymi narkotykami (dopalaczami) w Polsce i województwie ¦wiêtokrzyskim – skala problemu”.
I i III miejsce w konkursie wiedzy o HIV i AIDS
29 listopada 2018r. w Zespole Szkó³ Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju odby³a siê kolejna edycja konkursu wiedzy z zakresu profilaktyki HIV i AIDS.

W eliminacjach powiatowych wziê³o udzia³ 21 szkó³ powiatu buskiego. W kategorii szko³y podstawowe Gabriela Stankiewicz z kl. 8a zajê³a I pierwsze miejsce. Warto dodaæ, ¿e Gabrysia powtórzy³a swój sukces sprzed roku.

Natomiast III miejsce w kategorii szkól gimnazjalnych zajê³a Marzena Wê¿owicz z kl. 3b.

Serdecznie gratulujemy Gabrysi i Marzence - ¿yczymy im dalszych sukcesów!

obrazek
¦NIADANIE DAJE MOC
Z okazji Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania Samorz±d Uczniowski zorganizowa³ konkurs pt. ,,¦niadanie daje moc”.

W konkursie wziê³y udzia³ kasy V – VIII i III gimnazjum. Celem konkursu by³o: zwiêkszanie ¶wiadomo¶ci na temat zdrowego od¿ywiania i roli ¶niadania w diecie uczniów, edukacja i promocja w zakresie prawid³owego ¿ywienia oraz propagowania zdrowego stylu ¿ycia.

obrazek


"Poczytaj mi kolego" - gimnazjalistki czytaj± 6-latkom
W dniu 4 grudnia 2018 r. uczennice klasy III „a” gimnazjum : Kinga Piotrowska, Marcelina Bania oraz Karolina Kaczmarczyk w ramach akcji „Poczytaj mi kolego” odwiedzi³y klasê 0 w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie, aby im poczytaæ. Wybra³y dla nich bajkê pt. „¦pi±ca królewna”.


obrazek


¦wi±teczna Zbiórka ¯ywno¶ci
W dniach 29 - 30 listopada 2018r. na terenie ca³ego kraju odby³a siê ¦wi±teczna Zbiórka ¯ywno¶ci.

Uczniowie gimnazjum i szko³y podstawowej po raz kolejny przy³±czyli siê do tej charytatywnej akcji . Wolontariusze z naszej szko³y pe³nili dy¿ury w sklepach na terenie Nowego Korczyna: Delikatesy Centrum, Spar oraz Odido.

Wszystkim uczniom, którzy wziêli udzia³ w zbiórce nale¿± siê s³owa podziêkowania.

obrazekVI Gminny Konkurs Plastyczny
Setna rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci jak± obchodzimy w 2018 roku to sprawa bliska sercom wszystkich Polaków. Z tej okazji Towarzystwo Mi³o¶ników Ziemi Korczyñskiej og³osi³o VI Gminny Konkurs Plastyczny dla uczniów szkó³ podstawowych w Gminie Nowy Korczyn pn. „B±d¼ patriot±”.

Zadaniem uczniów by³o wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice dotycz±cej tematyki wojennej, powstañczej lub ¿ycia Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.


obrazek
Rusza kolejna edycja akcji charytatywnej "Góra Grosza"
Uwaga uczniowie!! Rusza kolejna edycja akcji charytatywnej „Góra Grosza”!!
Jest ju¿ tradycj± w naszej szkole, i¿ na prze³omie listopada i grudnia wspólnie „usypujemy Górê Grosza”. Kto mo¿e przynosi do szko³y gromadzone w domu monety. Wszystko po to, by pomóc dzieciom, które wychowuj± siê w domach dziecka i rodzinach zastêpczych. Kilka razy uda³o siê nam pobiæ rekord szko³y. Mo¿e i tym razem tak bêdzie? Zachêcamy wszystkich do wziêcia udzia³u w tym przedsiêwziêciu. Pamiêtajcie, ¿e „jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest najwiêksza na ¶wiecie”!

Na klasê, która uzbiera najwiêksz± kwotê czeka s³odka niespodzianka.
Dzieñ dla Niepodleg³ej
Link W dniu 9 listopada 2018 r. spo³eczno¶æ Publicznej Szko³y Podstawowej w Nowym Korczynie ¶wiêtowa³a "Dzieñ Niepodleg³ej".
Zgromadzeni na sali gimnastycznej, ubrani galowo uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szko³y o godz. 11:11 wspólnie za¶piewali,
z dum± i rado¶ci±, 4- zwrotkowy hymn narodowy.
W ten sposób w³±czyli¶my siê do akcji "Rekordu dla Niepodleg³ej" og³oszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radê Dzieci i M³odzie¿y przy Ministrze Edukacji Narodowej .
Szanowni Rodzice, Pracownicy szko³y
Szanowni Rodzice, Pracownicy szko³y .

Informujemy, ¿e zgodnie z ustaw± z dnia 7 listopada 2018r. o ustanowieniu ¦wiêta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodleg³o¶ci Rzeczypospolitej Polskiej, dzieñ 12 listopada jest dniem wolnym od pracy.
W tym dniu nie bêd± odbywa³y siê zajêcia dydaktyczno- wychowawcze.

Dyrekcja szko³y
Projekt Szko³a Sukcesu
Kalendarz
<< Wrzesie 2023 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Certyfikat
Europejska Szko³a
Projekt Szko³a Marzeñ
Projekt
Nowoczesne Gimnazjum
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso