2016 Rokiem Wolontariatu
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 2
· Najnowszy uytkownik: leszekchr
Edukacja Globalna
Szko³a Promuj±ca Zdrowie
Informacja
Strona

Samorz±dowego Gimnazjum im. ¶w. Kingi w Nowym Korczynie

wygasa.

Po zakoñczeniu nauki przez trzecie klasy gimnazjum, strona

nie bêdzie aktualizowana.


Wszystkie informacje dotycz±ce Publicznej Szko³y Podstawowej

w Nowym Korczynie bêd± umieszczane na stronie szko³y

podstawowej.


Zapraszamy do ogl±dania zdjêæ, aktualno¶ci...

Wakacje 2019
Kochane Dzieci, Droga M³odzie¿y,

Pracownicy Publicznej Szko³y Podstawowej w Nowym Korczynie,

Szanowni Rodzice!Z okazji zakoñczenia roku szkolnego 2018/2019

Uczniom gratulujemy wyników edukacyjnych, sukcesów w ró¿nych

dziedzinach,

Absolwentom ¿yczymy dostania siê do wybranych szkó³

ponadpodstawowych,

Nauczycielom wyra¿amy wdziêczno¶æ za ca³y rok pracy dydaktycznej

i opiekuñczo- wychowawczej,

Rodzicom dziêkujemy za wspó³pracê, zaanga¿owanie w szkolne

sprawy, wspólne dzia³ania na rzecz tworzenia szko³y przyjaznej uczniom...

Wszystkim ¿yczymy, aby s³oneczne lato wynagrodzi³o ca³y rok

trudu a wakacyjny czas relaksu przebiega³ w bezpiecznych warunkach.Dyrekcja Publicznej Szko³y Podstawowej

w Nowym Korczynie


obrazek
Po¿egnanie absolwentów
„Przysz³o¶æ nale¿y do tych,
którzy wierz± w piêkno swoich marzeñ”
Rooseveltobrazek


W dniu 19 czerwca 2019r. odby³a siê uroczysto¶æ zakoñczenia roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów klas siódmych i ósmych szko³y podstawowej oraz klas trzecich gimnazjum.


obrazek

Po¿egnanie rozpoczê³o siê piêknym polonezem w wykonaniu klas ósmych i trzecich gimnazjum.

obrazek

W podnios³ej uroczysto¶ci uczestniczyli:

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn - p. Pawe³ Zagaja,
Radna Rady Powiatu Buskiego - p. Teresa Krupska,
ks. Proboszcz Pawe³ Majewski,
Przewodnicz±cy Komisji O¶wiatowej - p. Pawe³ Kulik,
Przewodnicz±ca Mi³o¶ników Ziemi Korczyñskiej – p. Ligia P³onka,
Dyrektor Gminnego O¶rodka Kultury - p. Bogumi³a Zawada,
Komendant Gminny Zw. OSP w Nowym Korczynie, opiekun MDP - p. Andrzej Wajs,
emerytowani nauczyciele - p. Monika Wojnowska, p. Czes³aw Madej, p. Marian Czaja,
wychowawcy z Placówki Opiekuñczo- Wychowawczej w Winiarach,
Przewodnicz±ca Rady Rodziców – p. Katarzyna Stefañska,
nauczyciele, rodzice, pracownicy szko³y, spo³eczno¶æ uczniowska.

obrazekOgólnopolski Konkurs Fizyczny EUREKA
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „EUREKA” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim.

obrazek

Konkurs przeprowadzany jest przy wspó³pracy merytorycznej z warszawskimi uczelniami wy¿szymi tj. Uniwersytetem Warszawskim czy Szko³± G³ówn± Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ide± konkursu jest:
- szerzenie w¶ród m³odzie¿y wiedzy z zakresu fizyki;
- propagowanie nauk ¶cis³ych;
- aktywizacja mi³o¶ników nauk ¶cis³ych poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonañ.

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego EUREKA udzia³ wziê³o trzech uczniów z naszej szko³y, którzy otrzymali nastêpuj±ce wyniki:

Patryk Kaczmarczyk klasa 7 – bardzo dobry wynik

Adrian Kowalski klasa 8a – wyró¿nienie

Oskar Szumilas klasa 8a- wyró¿nienie.

Gratulujê i ¿yczê dalszych sukcesów!
Opiekun B. Witko¶

Powiatowy Konkurs Plastyczny pn."EKO Plakat"
Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. „EKO Plakat”

Celem konkursu jest popularyzacja w¶ród dzieci i m³odzie¿y problematyki zwi±zanej z potrzeb± ochrony ¶rodowiska, wzbogacenie wiedzy na temat przyrody,
w tym: kszta³towanie procesów poznawczych: my¶lenie, uwagi i spostrzegawczo¶ci. Wa¿nym elementem przedsiêwziêcia jest u¶wiadomienie potrzeby segregowania odpadów i konieczno¶æ ochrony ¶rodowiska naturalnego przed niszczeniem.

Galeria „Starostwo” po raz kolejny udostêpnia swoje wnêtrze artystom. Prace wyró¿nione i nagrodzone mo¿na ogl±daæ na wystawie pokonkursowej Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. „EKO – Plakat”.

Do konkursu wp³ynê³o 160 prac, w tym zakwalifikowanych prac :
55 w kategorii szko³a podstawowa – grupa II klasy IV – VI,
33 w kategorii szko³a podstawowa – grupa III klasy VII – VIII oraz gimnazjum.

W¶ród nagrodzonych i wyró¿nionych prac znalaz³a siê praca Szymañskiej Izabeli z klasy VII , która zajê³a III miejsce. Wyró¿nienie natomiast przypad³o Kaczmarczyk Karolinie z klasy III gimnazjum i Gawe³ Julii z klasy V. Nadmieniam, ¿e w tym konkursie wziê³o udzia³ 17 uczniów.

Chcia³am zaznaczyæ , ¿e wszystkie prace by³y na bardzo wysokim poziomie mimo, ¿e tylko 3 zosta³y nagrodzone. Dziêkujê wszystkim bior±cym udzia³ w konkursie i ¿yczê dalszych sukcesów.

Opiekun Barbara Gajda
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GEO-PLANETA
Konkurs przeprowadzany jest przy wspó³pracy merytorycznej z Wydzia³em Geografii Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.

obrazek


Ide± Konkursu jest:
- poszerzenie w¶ród m³odzie¿y wiedzy o geografii Polski i ¶wiata;
- aktywizacja mi³o¶ników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osi±gniêæ;
- rozwijanie w¶ród m³odzie¿y pasji do zwiedzania, podró¿owania i odkrywania ró¿norodnych miejsc i zak±tków Polski i ¶wiata.

W kategorii ADEPT (szko³y podstawowe) udzia³ wziê³o 11 uczniów z klas 7-8 naszej szko³y. Najwy¿szy, bardzo dobry wynik uzyska³a Oliwia Durna¶ z klasy 8b.
W kategorii JUNIOR (gimnazjum) udzia³ wziê³o 4 uczennice z klas trzecich. Najwy¿szy, bardzo dobry wynik uzyska³a Kinga Pucha³a z klasy 3b.

Gratulujê i ¿yczê dalszych sukcesów w poznawaniu ¶wiata! Opiekun B. Witko¶

obrazek

VI Szkolny Maraton Geograficzny 2018/2019
W VI Szkolnym Maratonie Geograficznym wystartowa³o 42 uczniów z klas 5-8 szko³y podstawowej i 3 gimnazjum. Zadaniem ka¿dego uczestnika by³o napisanie odpowiedniej ilo¶ci testów z zakresu wiedzy geograficznej. Do mety „dobieg³o” 14 uczestników, w¶ród których najlepsi okazali siê:

I miejsce Julia Marek klasa 5a

II miejsce Patryk Kaczmarczyk klasa 7

III miejsce Natalia Nowak klasa 5a

obrazek


Gratulujê wiedzy i wytrwa³o¶ci!
Organizator B. Witko¶
XVI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego EKO- PLANETA
XVI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego
„EKO – PLANETA”


Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „EKO – PLANETA” organizowany jest przy wspó³pracy merytorycznej z Katedr± Kszta³towania ¦rodowiska Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii ¦rodowiska Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

W roku szkolnym 2018/2019 w konkursie wziê³o udzia³ 13 osób w tym 10 pisa³o test, natomiast 3 uczennice wykonywa³y pracê indywidualn±. Test sk³ada³ siê z 30 pytañ oraz pracy pisemnej za 8 punktów . Natomiast praca pisemna by³a pn. „Piêkno polskiej przyrody i jej ochrona”.

Komitet Organizacyjny Konkursu Ekologicznego „EKO – PLANETA” przes³a³ informacje dotycz±c± wyników konkursu.

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

Patronat Honorowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
Organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego. Wspó³organizatorami konkursu s±: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pañstwowa Inspekcja Pracy, Krajowy O¶rodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Cele Konkursu:
a) Promowanie w¶ród uczniów szkó³ podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowañ zwi±zanych z prac± i zabaw± na terenie gospodarstwa rolnego,
b) Popularyzowanie wykazu czynno¶ci szczególnie niebezpiecznych zwi±zanych
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzaæ dzieciom poni¿ej 16 lat.

Do konkursu przyst±pi³o 5 osób. Nagrodzone natomiast zosta³y trzy uczennice.

Nowak Dominika z klasy VII zdoby³a II miejsce, Szymañska Izabela z klasy VII - III miejsce i Przenios³o Amelia z klasy VII - wyró¿nienie.

W swoim imieniu chcia³am podziêkowaæ wszystkim, którzy wziêli udzia³ w konkursie
i zapraszam do udzia³u w przysz³ym roku.


Opiekun Barbara Gajda
Wycieczka do Wroc³awia
W dniach 29-30 maja 2019r. odby³a siê wspólna wycieczka do Wroc³awia klasy 3a gimnazjum oraz klasy 8a. Towarzyszy³o nam kilkoro uczniów z innych klas. Wyruszyli¶my we wczesnych godzinach rannych i po 5 godzinach weso³ej podró¿y dotarli¶my do celu. W przeciwieñstwie do aury, jak± zostawili¶my w Nowym Korczynie, we Wroc³awiu przywita³a nas piêkna, s³oneczna pogoda, która towarzyszy³a nam ca³e dwa dni. Na skraju miasta czeka³ ju¿ na nas nasz przewodnik - Przodownik Turystyki Pieszej PTTK p. Stanis³aw Bobowiec.

obrazek


Ju¿ z okien autokaru poznawali¶my miasto, pan przewodnik zwraca³ nasz± uwagê na mijane obiekty i opowiada³ ciekawe historie. Zachwyci³ nas m.in. piêkny budynek dworca g³ównego PKP.
Wycieczka do Krakowa
W dniu 10 czerwca 2019 roku grupa 27 osobowa z klasy VIII b i III b gimnazjum wraz z opiekunami uda³a siê do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Celem wycieczki by³o poznanie bioró¿norodno¶ci gatunkowej ro¶lin. Mogli¶my poznaæ ro¶liny rzadkie i chronione, tropikalne ro¶liny u¿ytkowe, ro¶liny inwazyjne, drzewa gór i nizin, przystosowania ro¶lin do ¿ycia w ró¿nych siedliskach. Wszystko to mo¿na podziwiaæ na otwartej przestrzeni jak równie¿ w trzech szklarniach.


obrazek

Nastêpnym punktem by³ przejazd do kina Cinema w Galerii „Bonarka „ na film pt.: John Wick 3- film akcji.

Na koniec poszli¶my co¶ zje¶æ. Ogólnie by³o bardzo fajnie , pogoda nam dopisa³a i pe³ni wra¿eñ bezpiecznie wrócili¶my do domu.

Chcia³am podziêkowaæ p. Kulik Jolancie i p. Wilewskiej Ma³gorzacie za pomoc i opiekê nad uczniami podczas wycieczki.


Organizator Barbara Gajda

Projekt Szko³a Sukcesu
Kalendarz
<< Wrzesie 2023 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Certyfikat
Europejska Szko³a
Projekt Szko³a Marzeñ
Projekt
Nowoczesne Gimnazjum
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso