2016 Rokiem Wolontariatu
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 2
· Najnowszy uytkownik: leszekchr
Edukacja Globalna
Szko³a Promuj±ca Zdrowie
Wycieczka do Wroc³awia
W dniach 29-30 maja 2019r. odby³a siê wspólna wycieczka do Wroc³awia klasy 3a gimnazjum oraz klasy 8a. Towarzyszy³o nam kilkoro uczniów z innych klas. Wyruszyli¶my we wczesnych godzinach rannych i po 5 godzinach weso³ej podró¿y dotarli¶my do celu. W przeciwieñstwie do aury, jak± zostawili¶my w Nowym Korczynie, we Wroc³awiu przywita³a nas piêkna, s³oneczna pogoda, która towarzyszy³a nam ca³e dwa dni. Na skraju miasta czeka³ ju¿ na nas nasz przewodnik - Przodownik Turystyki Pieszej PTTK p. Stanis³aw Bobowiec.

obrazek


Ju¿ z okien autokaru poznawali¶my miasto, pan przewodnik zwraca³ nasz± uwagê na mijane obiekty i opowiada³ ciekawe historie. Zachwyci³ nas m.in. piêkny budynek dworca g³ównego PKP.

obrazek


Z parkingu przy Panoramie Rac³awickiej udali¶my siê bulwarami nad Odr± w kierunku najstarszej czê¶ci Wroc³awia - Ostrowa Tumskiego. Przeszli¶my obok Hali Targowej i dalej przez Most Piaskowy - najstarszy most ¿elazny we Wroc³awiu oraz przez Most Tumski - pe³en k³ódek wieszanych przez zakochanych na znak wiecznej mi³o¶ci. Poznali¶my historiê Ostrowa Tumskiego i podziwiali¶my piêkne, zabytkowe budowle tego miejsca, w tym katedrê ¶w. Jana Chrzciciela. Wjechali¶my wind± na wie¿ê widokow± znajduj±c± siê na jednej z iglic katedry, sk±d zobaczyli¶my cudowny widok rozpo¶cieraj±cego siê pod nami Wroc³awia.

obrazek


Nastêpnie udali¶my siê w okolice Rynku, aby zje¶æ obiad w kultowym barze mlecznym o wdziêcznej nazwie „Mi¶”. Nieco pó¼niej mogli¶my ju¿ podziwiaæ Rynek z jego Ratuszem i kolorowymi kamieniczkami. Przepiêkna Starówka zachwyci³a wszystkich, byli¶my pod wra¿eniem tego miejsca. Pan przewodnik opowiedzia³ nam wiele historii, pokaza³ du¿o ciekawych miejsc i obiektów.

obrazek

Kolejnym punktem wycieczki by³o Hydropolis – Centrum nauki i wiedzy o wodzie, gdzie przy pomocy nowoczesnych technik mogli¶my ujrzeæ wodê z ró¿nych, fascynuj±cych perspektyw.

obrazek

Pó¼nym popo³udniem zakwaterowali¶my siê w Schronisku M³odzie¿owym PTSM „Na wyspie”, mieszcz±cym siê w Hotelu Tumskim. Nie by³ to jednak koniec atrakcji w tym dniu, poniewa¿ wieczorem udali¶my siê na pe³en uroku pokaz wroc³awskiej fontanny multimedialnej. Po drodze zatrzymali¶my siê na kolacjê - pyszn± pizzê. Wracaj±c do schroniska mieli¶my okazjê podziwiaæ, jak bajecznie wygl±da Wroc³aw noc±.

obrazek

Nastêpnego dnia po ¶niadaniu wyruszyli¶my do wroc³awskiego ZOO. Zwiedzanie zaczêli¶my od Afrykarium, w którym od razu poczuli¶my gor±cy, afrykañski klimat. Podziwiali¶my ró¿ne gatunki ryb i ro¶lin w ogromnych akwariach dooko³a nas. Widzieli¶my równie¿ pingwiny, ¿ó³wie, hipopotamy, krokodyle i wiele gatunków ptaków . Po wyj¶ciu z Afrykarium zwiedzili¶my pozosta³± czê¶æ ogromnego ZOO.

obrazek


Kolejnym obiektem, który przyku³ nasz± uwagê by³a Hala Stulecia - jeden z nielicznych w Polsce Obiektów ¦wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Zobaczyli¶my stoj±c± przed hal± Iglicê, s±siaduj±cy Pawilon Czterech Kopu³ i tu¿ obok wroc³awsk± Pergolê z fontann± multimedialn±, która nas urzek³a poprzedniego wieczoru. Z Pergoli przeszli¶my do Ogrodu Japoñskiego, w którym bardzo podoba³y nam siê oryginalne ro¶liny, urocze alejki, kamienne ozdoby, wodne kaskady, staw i ogromne pomarañczowe karpie.

obrazek


Po wyczerpuj±cym, ale przyjemnym zwiedzaniu udali¶my siê na obiad do baru „Mi¶”. Po obiedzie mieli¶my jeszcze okazjê pospacerowaæ i odwiedziæ wiele ciekawych miejsc, zau³ków, fontann, rze¼b, pomników w okolicach Rynku i Starego Miasta. Zatrzymali¶my siê m.in. na Placu Uniwersyteckim przed Wie¿± Matematyczn± - w miejscu, gdzie widnieje fragment linii po³udnikowej 17o . Szli¶my ¶cie¿k± historii Wroc³awia i miêdzy p³ytami chodnikowymi upatrywali¶my tablic z br±zu upamiêtniaj±cych najwa¿niejsze wydarzenia z dziejów miasta. Zauwa¿yli¶my te¿ kilka wroc³awskich krasnali.

obrazek


Ostatnim punktem naszej wyprawy do Wroc³awia by³o obejrzenie s³ynnej Panoramy Rac³awickiej, która przenios³a nas na chwilê w inn± rzeczywisto¶æ i inny czas.
Obdarowani pami±tkowymi gad¿etami z Dolnego ¦l±ska oraz s³odyczami na drogê, o pó³nocy wrócili¶my do Nowego Korczyna - pe³ni wra¿eñ i przekonani, ¿e warto pojechaæ i poznaæ Wroc³aw.

Wycieczkê zorganizowa³a p. Barbara Kanicka. Opiekunami uczniów byli: p. Barbara Witko¶ i p. Artur Jaroszek.
Szczególne podziêkowania za super udan± wycieczkê kierujemy do naszego przewodnika p.Stanis³awa Bobowca i zaanga¿owanych osób z Wroc³awia.

obrazek


obrazek


obrazek


obrazek


obrazek


obrazek


obrazek

Projekt Szko³a Sukcesu
Kalendarz
<< Wrzesie 2023 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Certyfikat
Europejska Szko³a
Projekt Szko³a Marzeñ
Projekt
Nowoczesne Gimnazjum
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso