2016 Rokiem Wolontariatu
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 2
· Najnowszy uytkownik: leszekchr
Edukacja Globalna
Szko³a Promuj±ca Zdrowie
Wolontariat
W o l o n t a r i a t - dar serca i czasu


Wolontariusz ( ³ac. volontariusz = dobrowolny, chêtny)

Uczniowie naszej szko³y anga¿uj± siê w prace spo³eczne i wolontariackie w ró¿nej formie . Potwierdzeniem tego s± nastêpuj±ce dzia³ania.

- Uczestnictwo w akcji ogólnopolskiejWielkiej Orkiestrze ¦wi±tecznej Pomocy

- Wspieranie co roku ogólnopolskiej akcjiGóra Grosza”, przeprowadzanej pod patronatem MEN na rzecz domów dla dzieci i zawodowych domów zastêpczych

- Wspó³praca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju oraz Towarzystwem Mi³o¶ników Ziemi Korczyñskiej, która polega na uczestniczeniu w Ogólnopolskiej ¦wi±tecznej Zbiórce ¯ywno¶ci, dy¿urowaniu chêtnych uczniów w wyznaczonych sklepach spo¿ywczych, rozdawaniu ulotek i zbieraniu produktów ¿ywno¶ciowych

- Kampania charytatywna „¦wi±teczne kartki dobroczynne”

- Akcja charytatywna „ Nakrêceni , by pomagaæ” w celu zebrania 14 ton nakrêtek plastikowych na pomoc £ukaszowi Banasikowi z Galowa

- Udzia³ w akcji charytatywnej , której celem by³o zebranie funduszy na skomplikowane operacje ortopedyczne r±k u rocznego Szymka KapustyPomagamy budowaæ studnie w Sudanie - woda to ¿ycie – makulatura na misje” - inicjatywa edukacyjno- charytatywna ¦wiêtokrzyskiego Kuratora O¶wiaty dla uczczenia przez szko³y woj. ¶wiêtokrzyskiego kanonizacji Jana Paw³a II

- PCK - do g³ównych zadañ szkolnego ko³a PCK nale¿y :

- dzia³alno¶æ edukacyjna w¶ród dzieci i m³odzie¿y,

- promocja w³a¶ciwych zachowañ zdrowotnych i ekologicznych,

- pomoc socjalna najbiedniejszym i potrzebuj±cym.

Cz³onkowie ko³a PCK podejmuj± w ci±gu roku szkolnego wiele dzia³añ m.in.
przed¶wi±teczne zbiórki ¿ywno¶ci , szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
zbiórka na Wielk± Orkiestrê ¦wi±tecznej Pomocy.

Projekt Szko³a Sukcesu
Kalendarz
<< Wrzesie 2023 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Certyfikat
Europejska Szko³a
Projekt Szko³a Marzeñ
Projekt
Nowoczesne Gimnazjum
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso